Observaties

door Jan Vlug, advocaat te Deventer

Posts Tagged ‘OM’

Strafbeschikking? Ga nooit akkoord!

Posted on: september 22nd, 2014 by Jan Vlug

Tegemoetkomend aan de wens meer strafzaken af te doen en wel zo goedkoop mogelijk, kent ons strafrecht sinds enige jaren de strafbeschikking. Het komt erop neer dat de Officier van justitie eigenhandig en zonder tussenkomst van de rechter een straf op kan leggen. Niet alleen bij overtredingen, maar ook in geval van misdrijven.De burger kan, indien deze het er niet mee eens is, binnen 2 weken verzet aantekenen, waarna de zaak alsnog aan de rechter wordt voorgelegd.

In de aanloop naar de invoering was het advocatengemor weer eens niet van de lucht. Ik pleegde in die tijd zelf te zeggen dat zelfs in China opsporing, vervolging, berechting en executie niet in 1 hand waren. De rechtstaat werd weer eens verschrikkelijk bedreigd. Desalniettemin werd de strafbeschikking, naar ik meen zelfs na een negatief advies van de Raad van State, toch ingevoerd. Inmiddels kennen we deze manier van afdoening een tijdje en ik kan wel zeggen dat ik nog nooit een cliënt heb geadviseerd het er maar bij te laten zitten. Tijd voor een kleine evaluatie voorzover het strafbeschikkingen betreft die terzake een misdrijf zijn opgelegd.

Een strafbeschikking wordt vaak uitgevaardigd in een zaak zonder dat er een echt dossier is aangelegd. Dat wil zeggen, er zijn natuurlijk een aangifte en processen-verbaal van verhoor, maar er is bij voorbeeld geen stam pv, geen verbaal waarin chronologisch wordt weergegeven waar de verdenking vandaan is gekomen en hoe het onderzoek is verlopen. Dat is nu net de informatie waar je als advocaat het meest in geïnteresseerd bent. Immers, als bijvoorbeeld de aanleiding onrechtmatig is of het daar tenminste op lijkt, kan dat gevolgen hebben voor de bewezenverklaring.

Het is dus in alle gevallen verstandig om het dossier (dat niet bestaat) door een advocaat te laten bekijken. Is er wel gewezen op zwijgrecht? Was er wel een voldoende redelijk vermoeden van schuld om bepaalde dwangmiddelen of opsporingsmethoden in te zetten? Zijn de regels bij de toepassing ervan wel nageleefd= Is er wel voldoende wettig bewijs dat ook voldoende overtuigend is? Er staat wel zo dapper dat: “de officier van justitie heeft vastgesteld dat u zich schuldig heeft gemaakt aan…., maar is dat ook zo? Kan een Officier van Justitie of parketmedewerker dat eigenlijk wel beoordelen? Allemaal vragen die onbeantwoord blijven als u het acceptgirootje invult.

In het begin was ik zo naïef dat ik aan het OM schreef: “hierdoor kom ik namens mijn cliënt in verzet en ik verzoek u vriendelijk mij het dossier te willen toezenden, waarna ik het verzet ofwel van gronden zal voorzien, ofwel het verzet in zal trekken”. Op dat verzoek kwam natuurlijk nooit een antwoord omdat dat dossier nog helemaal niet bestond! Dat wordt pas opgemaakt naar aanleiding van het verzet. Nodeloos om te vermelden dat het allemaal maanden, zo niet jaren, duurt voordat de zaak alsnog aan de rechter zal worden voorgelegd. De eerste, zeer klemmende, reden om in verzet te gaan is dus gelegen in de absolute noodzaak het dossier te (laten) controleren op eventuele fouten en onrechtmatigheden. De enorme vertraging die daardoor optreedt werkt bovendien in uw voordeel. De rechter houdt daar rekening mee. Om nog maar niet te spreken van de ingestelde verzetten waarvan nooit meer iets wordt vernomen…….

De tweede reden is het feit dat de richtlijnen die het OM hanteert bij het opleggen van de strafbeschikking in negatieve zin afwijken van de uitgangspunten van het overlegorgaan van de strafrechters, het LOVS (tegenwoordig officieel Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht geheten). In de meeste gevallen legt de rechter dus zelfs zonder rekening te houden met door de verdediging aan te voeren omstandigheden en zonder de verdachte te hebben gezien of gehoord, sowieso een lagere straf op dan de strafbeschikking. Zomaar! Gratis! Hoeft u niets voor te doen! Daarnaast werkt het nu eenmaal zo dat als u als mens van vlees en bloed uw verhaal doet tegen een ander mens van vlees en bloed, er vrijwel altijd een lagere of tenminste een andere, straf uitkomt dan wanneer de zaak op papier door een ambtenaar wordt beoordeeld.

In het geval van de strafbeschikking is het zo dat u zich geen zorgen hoeft te maken om de zogenaamde veelplegers. Mensen die vaak of regelmatig met het strafrecht te maken krijgen weten de weg naar de strafadvocaat echt wel te vinden. Nee, het gaat juist om de burger die 1 x in zijn of haar leven met de strafrechter te maken krijgt. Die denkt natuurlijk: “laat ik maar snel betalen, dan ben ik eraf. Anders moet ik straks ook nog naar de rechtbank. Dat is pas echt eng”. Die op zich keurige burger misrekent zich. In het overgrote deel van de gevallen krijgt hij of zij namelijk een strafblad door de strafbeschikking. Een strafblad dat er voor zorgt dat hij of zij gedurende vele jaren geen Verklaring omtrent het Gedrag (het voormalige Bewijs van Goed Gedrag) krijgt. Werd daar vroeger zelden of nooit naar gevraagd, nu moet iedere onderwijzer, sporttrainer, vrijwilliger en ga zo maar door er op gezette tijden een aanleveren. Alweer een reden om verzet in te stellen.

Dan is er nog iets veel merkwaardigers: Het Openbaar Ministerie (in naam “één en ondeelbaar”) seponeert naar onze ervaring regelmatig zaken alsnog naar aanleiding van een ingesteld verzet. Soms zelfs met de sepotcode “01”, wat wil zeggen dat iemand ten onrechte als verdachte is aangemerkt! Soms omdat de zaak te oud is geworden en soms omdat er bij nader inzien toch te weinig bewijs is. Wat zelfs voorkomt is dat er op de zitting ineens een veel lagere straf wordt geëist dan de strafbeschikking. Of, nog erger, dat de Officier op de zitting vrijspraak of ontslag van alle rechtsvervolging vordert. Geloof me: het komt regelmatig voor. Rechtspraak op papier werkt nu eenmaal niet zo goed. Alles bij elkaar genomen heb ik zolang de strafbeschikking bestaat nog nooit meegemaakt dat de rechter dezelfde of een hogere straf oplegt. Nog nooit! Niet 1 keer! Heeft u nog meer redenen nodig om in verzet te gaan?  Hamer

De rechtstaat en dan met name het beginsel van de Scheiding der Machten, is zonder enige twijfel geweld aan gedaan door de invoering van de strafbeschikking. Dat kan de toetsingsmogelijkheid achteraf, het verzet, niet repareren. Die discussie is voorlopig een gelopen race. “De Wet is hard, maar zij is de Wet”. Als echter iedereen altijd verzet instelt, is de boel weer heel. Dan krijgt u waar u recht op heeft: een eerlijk proces en your day in court. U verdient het. Bijkomend neveneffect is dat als iedereen in verzet komt, de strafbeschikking zal verdwijnen. De Trias Politica glimt dan weer als nooit tevoren.

Montesqieu  Hamer Strafbeschikking

 

Red de Parketsecretaris!

Posted on: mei 12th, 2014 by Jan Vlug

Sinds mensenheugenis kent het Openbaar Ministerie de veelzijdige figuur van de parketsecretaris. De parketsecretaris is degene die gedurende het gehele traject dat een strafzaak aflegt tot aan de zitting het dossier vormgeeft en onder zich heeft. Ze controleren of de stukken compleet zijn, laten foutjes herstellen, onderhouden het contact met de politie stellen de dagvaarding op enzovoorts, enzovoorts. Daarnaast is de parketsecretaris een  multi-inzetbare klusjesman, die de Officier veel werk uit handen neemt. Ze regelen van alles en nog wat. Hun belang kan nauwelijks overschat worden. Sommigen zijn jurist, sommigen zijn intern opgeleid d.m.v. de zogenaamde S-opleiding. Een opleiding tot secretaris op hbo-niveau. Mijn kantoorgenoot Huisman is 4 jaar parketsecretaris geweest voor hij advocaat werd en dat is nog altijd te merken. Omdat hij in die jaren duizenden en duizenden zaken heeft gecontroleerd, heeft hij een soort zesde zintuig ontwikkeld, waar wij nooit tegenop zullen kunnen. Hij ruikt fouten en foutjes al voor het dossier goed en wel open is. Multi-inzetbaarheid en ervaring zijn de grote kracht van de parketsecretaris.

Vroeger, toen alles beter was, waren er zelfs zogenaamd gebiedsgebonden Officieren en parketsecretarissen. Vergeleken met nu het Walhalla. De lijnen waren ultra kort er was altijd iemand op de hoogte en dingen waren in een mum van tijd geregeld. Dring Dring, telefoon: “Hoi Sjaak, met Jan. Ze hebben Robbie’s schoenen in beslag genomen voor het onderzoek, maar hij loopt nu al 3 weken op badslippers. Kunnen die schoenen inmiddels terug? Ik bel je zo terug”. Dring dring, telefoon: “Hoi Jan, met Sjaak. Robbie kan zijn schoenen ophalen op het bureau. Laat hem maar naar Wim de Wit vragen, die weet ervan. Bedankt, Sjaak!”. Geregeld.

Inmiddels, met de huidige reorganisaties  van het OM, bestaan de gebiedsgebonden Officier van Justitie en parketsecretaris niet meer. Niemand controleert meer iets, niemand is meer te bellen, niemand is meer verantwoordelijk. Iedereen wordt immers door de parketleiding van hot naar haar gestuurd. Dat leidt de afgelopen tijd tot enorme ergernissen bij de zittende magistratuur, de advocatuur en zelfs (jawel!) bij die arme Officieren van Justitie die met incomplete dossiers naar de zitting worden gestuurd. In talloze zaken is de dagvaarding nietig, jargon voor: de oproep, waar ook in staat waarvan je wordt verdacht, is niet aan de verdachte uitgereikt. Kan gebeuren. Immers, veel van onze clientèle is dakloos, verhuist voortdurend, zit in de bajes of net niet meer enzovoorts. De laatste tijd echter komt het voor dat op een politierechterzitting in de helft van de zaken de dagvaarding nietig is. Niet omdat de verdachte niet kon worden gevonden, maar omdat er simpelweg niet eens is geprobeerd de dagvaarding uit te reiken! In andere zaken ontbreekt de schadevergoedingsvordering van het slachtoffer (ook zo’n speerpunt van het OM…..), het Reclasseringsrapport, het aanvullend p.v en ga zo maar door. In grote aantallen zaken wordt de dagvaarding kort voor de zitting ingetrokken met vage mededeling aan de raadsman/vrouw dat het dossier er niet is, te laat is aangeleverd bij de rechtbank of dat de zaak verkeerd is geagendeerd. Wat dat ook mag betekenen. De zitting gaat dan dus niet door, de cliënt moet nog langer in onzekerheid blijven, evenals het slachtoffer. Als een zaak eenmaal op zitting is geweest en om wat voor reden dan ook wordt aangehouden, is het helemaal bar: je hoort dan minstens een jaar niets meer. Soms twee… Ik heb tientallen van dat soort zaken in mijn kast. Ook bij het (door het OM) veelgeprezen ZSM (wat n.b. staat voor “Zo Snel Mogelijk”, “Zo Soepel Mogelijk” etc.) is het kommer en kwel. Alleen al in Oost Nederland schijnen er duizenden zaken (!) op de plank te liggen waar nog niets mee is gedaan omdat twee Officieren nu eenmaal niet meer dan 100 dossiers per dag kunnen beoordelen. Een groot aantal van deze zaken gaat vervolgens weer terug naar de politie die ook niet weet wat ze er mee moeten. En ondertussen klaagt iedereen. Officieren, secretarissen, mensen van de administratie, echt iedereen. De sfeer is op een dieptepunt.

Nu modderen wij ons daar allemaal manmoedig/vrouwmoedig doorheen. Als dat in het belang is van de cliënt, doen we niet moeilijk over een nietige dagvaarding, doen ons best d.m.v. schorsing of zo alsnog kennis te nemen van de vordering van de benadeelde, het Reclasseringsrapport of het aanvullend pv. Dat geldt voor alle deelnemers aan het proces vanwege de welwillende houding die wij in het Oosten ten opzichte van elkaar hebben.

Ondertussen moet het OM (ondanks de ferme taal van Opstelten en Teeven) ook nog fors bezuinigen (en tegelijk fuseren, verhuizen, automatiseren, digitaliseren en meer zaken oplossen). Ondersteunende medewerkers (administratie, secretariaat, telefonistes) die al jaren in dienst zijn, maar geen vast contract hebben, worden niet verlengd. En dat terwijl deze mensen door al jaren 10 ballen tegelijk in de lucht te houden, het OM nog enigszins laten functioneren. Het vervangen van deze mensen die ervaring hebben met onder andere de computersystemen en werkwijze van het OM door nieuwe, goedkope, jonkies zal onherroepelijk leiden tot nog meer chaos. Een van de andere voorgestelde bezuinigingen  is de vervanging van alle  parketsecretarissen die geen jurist zijn, in totaal ca. 450 man/vrouw. Zij moeten per 1/1/2020 allemaal verdwenen zijn. Ze worden vervangen door pas afgestudeerde juristen, die niet alleen meester in de rechten zijn, maar ook aanzienlijk goedkoper. Deze parketsecretaris + zal “Assistent Officier van Justitie” gaan heten en zal uitsluitend worden belast met de zitting. Dat wil zeggen: ze mogen geen toestemming geven voor aanhouding, geven geen leiding aan het opsporingsonderzoek, vragen geen bijzondere opsporingsbevoegdheden aan etc. Kortom: het gezicht van het OM naar buiten toe, de Officier op de zitting, wordt straks gevormd door beginners. Dat belooft wat…. Ik kan me namelijk nog levendig herinneren hoe weinig ik kon en hoe weinig ik wist toen ik net begon. “Échte” Officieren van Justitie moeten weer zelf het secretarissenwerk gaan doen zoals tenlasteleggingen opstellen etc. Van de vaak uiterst ervaren parketsecretarissen wordt er een handvol over de heg bij de politie gemikt, omdat Teeven en Opstelten nu eenmaal meer geld voor de politie beschikbaar hebben en er op het OM moet worden bezuinigd. In 1 klap de bezuinigingen deels ingevuld en het extra geld voor de politie besteed! Door het dan ook nog volkomen misplaatst een kwaliteitsslag te noemen zijn dat 3 vliegen in 1 klap! De rest van de parketsecretarissen (soms tientallen jaren in dienst!) wordt verzocht uit te kijken naar een nieuwe uitdaging.

Wat mij betreft is dit de druppel. Ik weet dat er advocaten zijn die zich afvragen waar ik mij zo druk over maak. Een beroerd functionerend OM is toch prima voor onze klanten? Dat is voor wat betreft een handvol cliënten misschien het geval. De meerderheid heeft echter niets aan al die rompslomp, dat uitstel en de ergernis. Bovendien merk ik dat ik er met grote regelmaat niet meer tegen kan dat ik overal achter aan moet, van het kastje naar de muur wordt gestuurd, cliënten moet uitleggen wat niet uit te leggen is en voor de zoveelste keer voor niks naar de rechtbank ga. Daarom de volgende hartenkreet: Red de parketsecretaris!